18. Sayı

0 İçindekiler 1 Örgütsel Maneviyata Yönelik Bir Değerlendirme 2 Türkiye’de Dış Ticaret ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi 3 Gençlerin Turizm Algısı ve Turizme Verdikleri Destek; Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 4 Türkiye’nin Suriye’ye Düzenlemiş Olduğu Fırat Kalkanı Operasyonu 5 Türk Atasözlerinde Yönetim Anlayışı 6 Öğrencilerin Duygusal Read More ...

17. Sayı

0 İçindekiler   1 Türkiye’de Geçiş Etkisi Hipotezinin Geçerliliği: Bir Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Analizi   2 Kredi Garanti Fonu Teminatlı Kredilerin Muhasebeleştirilmesi ve KGF Teminatlarının Bankalara Faydaları   3 Üniversitelerin Sunmuş Olduğu Hizmetin Öğrenciler Tarafından Algılanması: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Read More ...

16. Sayı

0 İç Kapak ve İçindekiler 1 Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde İdari Yargıda Dava Açma Süresi 2 Üniter Yapıda Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyetin Uyumu 2 Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Mikro Kredi Uygulamaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme 3 Proaktif Kişiliğin Stratejik Düşünce Becerisine Etkisi 4 Yeni Kamu İşletmeciliği Read More ...

15. Sayı

0 İç kapak ve içindekiler 1 KONUT PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2 Mortgage krizinin kırsal turizme etkisi 3 Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi 4 Akademik Spinoff Firma Değerlendirilmesi Ar-Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesi 5 Read More ...

14. Sayı

0 içindekiler 2 Kooperatiflerde Bilişim Sistemi Kullanımı ve Etkileri 1 AB’nin Haylaz Çocuğu Fransa 3 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Alt Yüklenici Seçimi 4 Medikal Turizm Kapsamında Gelen Hastalar İle Yerli Hastaların Memnuniyet ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması 5 Ortaöğretim Öğrencilerinin Read More ...

13. Sayı

  S. Banu YILDIZ Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgüt Kültürü Algısı 1-21   Mustafa Abdül Metin DİNÇER – Gültekin YILDIZ Yüksek Rekabet Ortamında Teknik ve Kurumsal Bağlamın Eşbiçimlilik Üzerine Etkileri Otomobil Kümelenmesi Örneği 22-62   Yaşar ÖZ Bulut Read More ...

12. Sayı

  Süleyman ŞAHİN COMPARISON THE MONTE CARLO METHOD AND THE METHOD OF SYSTEM SIMILATION 1-14   Sedat KULA The Effectiveness of CCTV in Public Places Fear of Crime and Perceived Safety of Citizens 15-38   Necmettin CİHANGİROĞLU Yasin UZUNTARLA Musa Read More ...

11. Sayı

  Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN Factors Affecting Performance of Boutique Hotels The Case of Istanbul Sultanahmet 1-22   Bülent AKYÜZ – Bekir EŞİTTİ Hizmet İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Çanakkale Örnekleminde Bir Araştırma Read More ...

10. Sayı

  Mustafa BOZ – Ezgi KARAKAŞ Türkiye’de Tüketicilerin Mobil Reklama Yönelik Tutumları 1-22   İsmail Hakkı ERASLAN Rekabet Stratejileri Kararlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri Stratejik Düşünce Perspektifinden Bir Analiz 23-74   Mehmet KARAHAN - Yasemin EZİN PERT-CPM Tekniğiyle Bir Read More ...

9. Sayı

  Gönül Kaya Özbağ Etik İklim ve Duygusal Örgütsel Bağlılık İlkesi Süreçsel Adaletin Aracı ve Yöneticiye Duyulan Güvenin Düzenleyici Rolü 1-28   Ayhan Nuri Yılmaz Economic Reasons for Celali Revolts in 16th ve 17th Centuries Anatolia 29-46   Ünal Gündoğan Read More ...