15. Sayı

0 İç kapak ve içindekiler 1 KONUT PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 2 Mortgage krizinin kırsal turizme etkisi 3 Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi 4 Akademik Spinoff Firma Değerlendirilmesi Ar-Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesi 5 Read More ...

13. Sayı

  S. Banu YILDIZ Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Örgüt Kültürü Algısı 1-21   Mustafa Abdül Metin DİNÇER – Gültekin YILDIZ Yüksek Rekabet Ortamında Teknik ve Kurumsal Bağlamın Eşbiçimlilik Üzerine Etkileri Otomobil Kümelenmesi Örneği 22-62   Yaşar ÖZ Bulut Read More ...

12. Sayı

  Süleyman ŞAHİN COMPARISON THE MONTE CARLO METHOD AND THE METHOD OF SYSTEM SIMILATION 1-14   Sedat KULA The Effectiveness of CCTV in Public Places Fear of Crime and Perceived Safety of Citizens 15-38   Necmettin CİHANGİROĞLU Yasin UZUNTARLA Musa Read More ...

11. Sayı

  Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN Factors Affecting Performance of Boutique Hotels The Case of Istanbul Sultanahmet 1-22   Bülent AKYÜZ – Bekir EŞİTTİ Hizmet İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Çanakkale Örnekleminde Bir Araştırma Read More ...

10. Sayı

  Mustafa BOZ – Ezgi KARAKAŞ Türkiye’de Tüketicilerin Mobil Reklama Yönelik Tutumları 1-22   İsmail Hakkı ERASLAN Rekabet Stratejileri Kararlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerindeki Etkileri Stratejik Düşünce Perspektifinden Bir Analiz 23-74   Mehmet KARAHAN - Yasemin EZİN PERT-CPM Tekniğiyle Bir Read More ...

9. Sayı

  Gönül Kaya Özbağ Etik İklim ve Duygusal Örgütsel Bağlılık İlkesi Süreçsel Adaletin Aracı ve Yöneticiye Duyulan Güvenin Düzenleyici Rolü 1-28   Ayhan Nuri Yılmaz Economic Reasons for Celali Revolts in 16th ve 17th Centuries Anatolia 29-46   Ünal Gündoğan Read More ...

8. Sayı

  Orhan Bozkurt The Effects of Professional Behaviour, Responsibility, Professional Competency and Reliablity of Accounting Auditors on the İndependency of Auditing 1-20   Mahmut Bozan PKK ve Zorlama Bir Talep Demokratik Özerklik 21-42   Meral Fırat Türkiye'de Mali Disipline Yönelik Read More ...

7. Sayı

  İsmail Ceritli Leyla Çürük The European Ombudsman 1-14   Ramazan Arslan Devran Şanlı Osmanlı Devleti'nde Bir Esnaf Örgütlenmesi Olarak Lonca Teşkilatı 15-30   Başak Demiryumruk Dikici Target Cost 31-43   Mehmet Ali Aktaş Ayşe Nilgün Ertuğrul Uluslararası Finansal Raporlama Read More ...

6. Sayı

  Ayhan uri Yılmaz Türk Bankacılık Sisteminin Rekabet Gücü Analizi 1-12   Elif Nuroğlu Estimating Trade Flows of Turkey Using Pana Data Analysis Neural Networks 13-34   Mehmet İslamoğlu Hüseyin Özbay Euro Bölgesinde Yaşanan Borç KrizininTürk Turizmine Etkileri 35-64   Read More ...