14. Sayı

0 içindekiler

2 Kooperatiflerde Bilişim Sistemi Kullanımı ve Etkileri

1 AB’nin Haylaz Çocuğu Fransa 3 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Alt Yüklenici Seçimi

4 Medikal Turizm Kapsamında Gelen Hastalar İle Yerli Hastaların Memnuniyet ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması

5 Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması Sivas İli Uygulaması

6 Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma

7 6 Sigma Yaklaşımının Hizmet Sektöründe Kullanılması ve Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliği

8 Yaşam Değerleri ile İş Değerleri Arasındaki Etkileşim Otel Çalışanları Örneği

9 Yapay Zekâ Optimizasyon Yöntemi ile Yaralı Toplanma Merkezlerinin Konuşlandırılması

10 Türk Vergi Sisteminin Obeziteyle Mücadeleye Katkı Sağlamaya Yönelik İşlevselleştirilmesi

11 İşletmelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Yenilik Performansı İlişkisi Bartın ve Karabük İllerindeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

12 Otel İşletmelerinin Pazarlama Anlayışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

13 Kentsel Dönüşümün Karanlık Yüzü Soylulaştırma, Yerinden Edilme ve Mekânsal Dışlanma

14 Seçilmiş OECD Ülkelerinde Reel Ücret, Enflasyon Ve Reel Faizlerin

15 Algılanan Doktor İmajı İle Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

16 The Necessity of Cultural Routes Education for Tourist Guides in Turkey

17 Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA I ve IPA II Projeleri Çerçevesinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (BROP) ve Uygulamaları

18 Bir Yumuşak Güç Hayırseverlik

19 Corporate Sustainability Performance Measuring With Entropy Based Topsis Method A Case Study

20 Bir Farklılaşma Stratejisi Olarak Coğrafi İşaretler ve Türkiye İncelemesi

21 TMS-21 “Kur Değişiminin Etkileri Standardı”nın Uygulanması ve Finansal Tablolara Yansıması

22 Türk İmalat Sektöründeki KOBİ'lerin Fon Kaynak ve Kullanım Politikalarının Analizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma

23 Orman Ürünleri Endüstri Sektöründe Devlet Yardımları Ve Destekleri Üzerine Bir İnceleme

24 İç Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi Yapısal Eşitlik Modeli İle Bir İnceleme

25 Duygusal Zeka İle Yatırım Tercihleri Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

26 Etik Liderlik Algısının İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışması Üzerindeki Etkisi

27 Pazarlama Araştırmalarında Likert Tipi Ölçeklerin Özelliklerinin Cevaplama Tarzları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

28 Turist Rehberleri Bakış Açısıyla Müze Deneyimi Göreme Açık Hava Müzesi Örneği

29 Otantik Liderlik Anlayışının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Yabancılaşmayla İlişkisi Mobilya Sektöründe Bir Araştırma