15. Sayı

0 İç kapak ve içindekiler

1 KONUT PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2 Mortgage krizinin kırsal turizme etkisi

3 Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi

4 Akademik Spinoff Firma Değerlendirilmesi Ar-Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesi

5 Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumlu Etkisi

6 Çevre Vergilerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Bozucu Etkisinin Çevre Koruma Odaklı Vergi

7 Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etmesini Etkileyen Faktörler

8 Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumları

9 OTEL İŞLETMELERİNİN DAĞITIM TÜRLERİNİN KARLILIĞA VE DOLULUK ORANINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

10 Hesap verilebilirlik bağlamında iç denetim ve sorun aları eleştirel Analiz

11 Engellilik Ve İşgücü Piyasası İlişkisi

12 MULTIMOORA Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama

13 Etik (Ahlaki) Liderliğin Çalışanların İş Tatminine, Örgütsel Bağlılığına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Güven ve Örgütsel

14 Küresel Marka Algısının Tüketici Davranışlarına Etkisi

15 The Level and Structure of Turkey’s Intra-Industry Trade

16 Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisi

17 Yoksulluk algısına farklı bir bakış son

18 Turistik Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya ve Balıkesir'e İlişkin Değerlendirmeler Üzerine Bir SWOT Analizi

19 KAMUSAL MALLAR TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SURİYE İÇ SAVAŞI SONRASI ORTAYA ÇIKAN GÖÇ HAREKETİNİN

20 Helal Otel Belgeli Otellerdeki Yöneticilerin Sertifikalı Helal Gıda Uygulamalarıyla İlgili Düşünceleri: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği