11. Sayı

 

Meral AKYÜZ – Orhan BATMAN Factors Affecting Performance of Boutique Hotels The Case of Istanbul Sultanahmet 1-22

 

Bülent AKYÜZ – Bekir EŞİTTİ Hizmet İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Çanakkale Örnekleminde Bir Araştırma 23-40

 

Süleyman AĞRAŞ Türkiye’deki Otel İşletmelerinin İşletme Politikalarına Yönelik Bir İçerik Analizi 41-66

 

İsmail Hakkı ERASLAN – Cem Çağrı DÖNMEZ Kümelenme Yapılanmalarının Önemi Makro, Mezo ve Mikro Düzeyde Bir Değerlendirme 67-106

 

Levent GELİBOLU – Ali Kemal ÇELİK Kars İlindeki Tüketicilerin Kaşar Peyniri Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sıralı Modeller ile Analizi 107-130

 

Abdullah KARAKAYA – Gülten DEMİRAL Banka Şubelerinde Bilişim Sistemleri - Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Etkileri 131-144

 

Demokaan DEMİREL Yasal Çerçevede Bilgi Edinme Hakkı Kanada ve Türkiye Örneği 145-162

 

Sima NART - Semih OKUTAN Yeniliklere Uyum ve Mobil Ticaret Tüketicilerin Mobil Alışverişe Yönlendirilmeleri Nasıl Sağlanabilir 163-180

 

Özgür ARPACI – Kaplan UĞURLU – Orhan BATMAN Helal Konseptli Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma 181-198

 

Mehmet Şerif ŞİMŞEK - Abdurrahim EMHAN Özgür DEMİRTAŞ - Gökşen TOPUZ Mobing, Algılanan Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik İlişkileri Üzerine Bir Alan Araştırması 199-214

 

Osman Kürşat ONAT - Şaban ÇELİK Risk Sermayesi Faaliyetlerinin TMS-TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi 215-230

 

Şevki ULAMA Turizm Tanıtım Broşürlerinde Destinasyon İmajı Analizi Türkiye Örneği 231-246

 

Murat ATİK - Yaşar KÖSE Bülent YILMAZ - Fatih SAĞLAM Kripto Para Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri 247-262

 

Şevket YİRİK – Abdullah USLU – Ferit KÜÇÜK Yerleşik Yabancıların Türkiye’ye İlişkin Sosyo Kültürel Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi 263-282

 

Melih BAŞKOL – Mehmet Said KÖSE Müşteri Deneyim Kalitesini Belirleyen Boyutlar Yapısal Eşitlik Modeli ile Boyutlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 283-299