SON SAYI

0 İç kapak ve içindekiler

1 Konut Pazarlamasında Pazarlama Karması Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

2 Mortgage Krizinin Kırsal Turizm ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi

3 Elektronik Hizmet Kalitesinin Elektronik Ağızdan Ağza İletişim Türleri Üzerindeki Etkisi

4 Akademik Spinoff Firma Değerlendirilmesi Ar-Ge Faaliyetlerinin Ticarileştirilmesi

5 Avrupa Birliği’nin Yumuşak Güç Kullanımı ve Diğer Ülkeler Üzerindeki Olumlu Etkisi

6 Çevre Vergilerinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Bozucu Etkisinin Tersine Çevrilebilirliği

7 Bireysel Müşterilerin Katılım Bankacılığını Tercih Etmesini Etkileyen Faktörler

8 Yerel Halkın Turizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumları

9 Otel İşletmelerinin Dağıtım Türlerinin Karlılığa ve Doluluk Oranına Göre Değerlendirilmesi

10 Hesap Verilebilirlik Bağlamında İç Denetim ve Sorun Alanları Eleştirel Bir Analiz

11 Engellilik Ve İşgücü Piyasası İlişkisi

12 MULTIMOORA Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü Leasing Şirketlerinde Bir Uygulama

13 Etik (Ahlaki) Liderliğin Çalışanların İş Tatminine, Örgütsel Bağlılığına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü

14 Küresel Marka Algısının Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

15 The Level and Structure of Turkey’s Intra-Industry Trade with Countries of Organization of The Black Sea Economic Cooperation

16 Örgüt Kültürünün Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Etkisi

17 Yoksulluk Algısına Farklı Bir Bakış

18 Turistik Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Medya ve Balıkesir'e İlişkin Değerlendirmeler Üzerine Bir GZFT (SWOT) Analizi

19 Suriye İç Savaşı Sonrası Ortaya Çıkan Göç Hareketinin Kamusal Mallar Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

20 Helal Otel Belgeli Otellerdeki Yöneticilerin Sertifikalı Helal Gıda Uygulamalarıyla İlgili Düşünceleri: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği